ที่นี่และที่นั่น

เตือน ตุลา’60 จ่อ เตะฝุ่น ทะลุ “ครึ่งล้าน” คน!! “กรมการจัดหางาน” ชี้ ว่างงาน พุ่ง 4.58 แสน เลิกจ้างยังพุ่งต่อเนื่อง

“กรมการจัดหางาน” ชี้ แนวโน้มในเดือนตุลาคม 2560 อาจมี ผู้ว่างงาน พุ่งสูงถึง  4.58 แสนคน เลิกจ้าง ยังพุ่งต่อเนื่อง กลุ่มจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ยังครองแชมป์ว่างงานสูงสุด

กรมการจัดหางาน โดยกองบริการข้อมูลตลาดแรงงาน ได้เผยแพร่ วารสาร สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนตุลาคม 2560 ระบุถึง การมีงานทำและอัตราการว่างงาน จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนกันยายน 2560 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลง ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้  มีงานทำจำนวน 37.25 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.2 แสนคน ว่างงาน จำนวน 4.43 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1 แสนคน  อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงาน อยู่ร้อยละ 0.9

ส่วนภาวะการมีงานทำ จากผลการสำรวจ พบว่าผู้มีงานทำในเดือนกันยายน 2560 มีจำนวน 37.25 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 12.44 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33.40 และนอกภาคเกษตรกรรม 24.81 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.60 โดยทำงานในอุตสาหกรรมสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิตมากที่สุด 6.02 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการผลิต 5.98 ล้านคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.58 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 1.98 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.49 ล้านคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.32 ล้านคน สาขาการศึกษา 1.15 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

โดย ภาวะการว่างงาน สำหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจำนวน 4.43 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1 แสนคน เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทำงาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน มีจำนวน  2.34 แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อน 2.09 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรม 0.23 แสนคน ภาคการผลิต 0.63 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 1.23 แสนคน

ที่น่าสนใจคือ แนวโน้มการว่างงาน กรมการจัดหางานได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทำการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่า เดือนตุลาคม 2560 **มีผู้ว่างงานประมาณ 4.58 แสนคน อัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 โดยในส่วนของ สถานการณ์การเลิกจ้าง นั้น สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนสิงหาคม มีจำนวน 158,019 คน โดยมีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยการลาออก จำนวน 130,855 คน กรณีว่างงานโดยสิ้นสุดสัญญาจ้างจำนวน 6,062 คน และกรณีว่างงานโดยการเลิกจ้าง จำนวน 21,102 คน