ที่นี่และที่นั่น

แฉ “ดัชนีราคาสินค้าเกษตร” ปี 60 “ดิ่ง” หัวปัก ตั้งแต่มกราฯ ยัง“โงหัวไม่ขึ้น” รายได้เกษตรกร ร่วงด้วย!

ปมปัญหาราคาสินค้าเกษตร เป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลทุกชุดจะต้องมีนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องด้วยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ล้วนแต่เป็นเกษตรกร

รัฐบาลไหน สามารถหาหนทางในการแก้ไขปัญหา ราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ ก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนคนในประเทศ

แต่ถ้ารัฐบาลไหน ไร้ซึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหา ราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ … ก็ย่อมไม่แปลก หากรัฐบาลดังกล่าวนั้น จะมีปัญหาเรื่องการยอมรับจากประชาชน

 

ล่าสุด ตรวจสอบพบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เผยแพร่เอกสาร  “ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2560และแนวโน้มเดือนกันยายน 2560” ซึ่งเป็นตัวชี้วัด รายได้ ราคา และผลผลิตทางการเกษตร ในภาพรวม  โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า “ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 141.23 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 2.14 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.41 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.08 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม”

โดยด้าน “ดัชนีราคาสินค้าเกษตร” นั้น ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 130.84 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 16.41 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดัชนี ราคาลดลง ร้อยละ 0.08

ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไก่เนื้อดิบ

 

ข้อมูลจากเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้